Εσωτερικός κανονισμός

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
4ο Δημοτικό Σχολείο ΑργυρούποληςΔιεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Δ΄Αθήνας
Κωδ. Σχολείου:  9050187
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Έδρα του Σχολείου: Αριστάρχου 45, Αργυρούπολη Τ.Κ.16451
Τηλέφωνο: 2109919525Fax
e-mail: mail@4dim-argyr.att.sch.gr

Ιστοσελίδα : https://4dim-argyr.att.sch.gr/

Διευθυντής Σχολικής Μονάδας: Έξαρχος Ιωάννης
Υποδιευθυντής : Ματθοπούλου Αικατερίνη

Εισαγωγή

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου επιδιώκει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου και να επιτυγχάνονται όσο γίνεται καλύτερα οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, άλλο επιστημονικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες).

Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου μας και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου του Δήμου μας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε όλους του γονείς/κηδεμόνες του Σχολείου μας και συζητείται διεξοδικά με όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες του Σχολείου.

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας: της διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων.

Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.

Ταυτότητα του σχολείου μας

Το 4ο  Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης γεωγραφικά βρίσκεται στην οδό Αριστάρχου 45 στην Αργυρούπολη. Το Σχολείο κατά το τρέχον σχολικό έτος έχει στο δυναμικό του 207 μαθητές, 35 εκπαιδευτικούς, σχολική ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, 1 καθαρίστρια και μία σχολική τροχονόμο. Θα λειτουργήσει με 12 τμήματα μαθητών και 1 τμήμα ένταξης κατά την διάρκεια του πρωινού προγράμματος και με πέντε τμήματα ολοήμερου προγράμματος.

Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Ο Κανονισμός ενισχύει τις αρχές του αλληλοσεβασμού, της διαφορετικότητας, της ισότητας, της συμμετοχής και της αλληλεγγύης, τη βελτίωση της σχολικής ζωής, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να διαμορφώνεται στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του. Ταυτόχρονα, οι δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν, αντιμετωπίζονται από τα μέλη της σχολικής κοινότητας ως προκλήσεις και ευκαιρίες βελτίωσης, ανάπτυξης και ενδυνάμωσης παιδαγωγικών, διδακτικών και άλλων καλών πρακτικών.

Αναφέρεται στις  γενικές αρχές δημοκρατικής λειτουργίας του σχολείου, στις ευκαιρίες που δίνει το σχολείο ώστε να  λαμβάνεται υπόψιν η γνώμη των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας στο πλαίσιο αρμονικής συνύπαρξης των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας,  στην οργάνωση των σχολικών χώρων και εγκαταστάσεων και της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου, όπως επίσης και στους κανόνες για την ενδεδειγμένη χρήση τους, στους γενικούς κανόνες που διέπουν την οργάνωση της σχολικής ζωής, στην οργάνωση του ολοήμερου προγράμματος,  των σχολικών εορτών, της πρωινής συγκέντρωσης των μαθητών/- τριών και εκπαιδευτικών και εν γένει των δραστηριοτήτων που αφορούν τη σχολική ζωή, στον τρόπο ενίσχυσης της τακτικής και αμφίδρομης  επικοινωνίας  των  εκπαιδευτικών με τους γονείς/κηδεμόνες, στους τρόπους διάχυσης της πληροφορίας και της διασφάλισης του δικαιώματος ενημέρωσης των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με τη σχολική ζωή και στην ανάπτυξη συνεργασιών του σχολείου με φορείς της ευρύτερης κοινότητας, την τοπική αυτοδιοίκηση και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι οι μαθητές/μαθήτριες να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους, να διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποκτήσουν δεξιότητες οι οποίες έχουν βασικό και κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα αποτελούν δεξιότητες ζωής, όπως η δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η προστασία της υγείας, καθώς και η εδραίωση της ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας.

Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισμού του Σχολείου μας επιδιώκεται:

 • Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Να καλλιεργείται κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
 • Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
 • Να δημιουργούνται οι συνθήκες αξιοπρεπών και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας.
Λειτουργία του Σχολείου

Διδακτικό ωράριο

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και του ολοήμερου τμήματος, τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας κάθε διδακτικού αντικειμένου,  οι αργίες, οι σχολικές εορτές καθώς και η έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘΑ. Ανακοινώνονται στους γονείς και τα παιδιά με την έναρξη του διδακτικού έτους.

Για το σχολικό έτος 2023-2024 το πρόγραμμα του σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής:

Υποχρεωτικό πρόγραμμα

 • υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 08.00- 08:15.
 • έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου: 08:15.
 • λήξη υποχρεωτικού προγράμματος: 13:15.
 • Ολοήμερο πρόγραμμα

(μόνο για τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου που συμμετέχουν στο Ολοήμερο)

 • έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:20
 • λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 16:00.

Οι γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο πρόγραμμα δηλώνουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς την ακριβή ώρα αναχώρησης από το σχολείο στις 15:00. ή στις 16:00.

Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών

Η ώρα προσέλευσης των μαθητών και μαθητριών είναι 08:00 έως 08:15. Η προσέλευση των παιδιών γίνεται από την κεντρική είσοδο του σχολείου.  Για λόγους ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών, αλλά και για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος, η είσοδος κλείνει  στις 8:15. Οι μαθητές/τριες συγκεντρώνονται στο προαύλιο ανά τμήμα για την προσευχή. Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες κατευθύνονται στις αίθουσες διδασκαλίας συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την πρώτη διδακτική ώρα του κάθε τμήματος.

Η έγκαιρη προσέλευση και η καλά οργανωμένη αποχώρηση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του διδακτικού έργου και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα, έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του, ενημερώνει τον διευθυντή για τον λόγο καθυστέρησης και πηγαίνει στην τάξη του. Στην περίπτωση που μαθητής  επανειλημμένως αργοπορεί αδικαιολόγητα, ενημερώνονται από τη διεύθυνση του σχολείου οι κηδεμόνες του και σε συνεργασία λαμβάνονται μέτρα για την επίλυση του προβλήματος.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δε φεύγουν από το σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται τηλεφωνικά ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να συνοδεύσει το παιδί στο σπίτι του αφού πρώτα υπογράψει στο βιβλίο πρόωρων αποχωρήσεων.

Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί που είναι υπεύθυνοι υποδέχονται τους μαθητές και τις μαθήτριες στην είσοδο του Σχολείου και οι γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί αποχωρούν και δεν εισέρχονται στον αύλειο χώρο του σχολείου. Μετά το ηχητικό σήμα, με ευθύνη των εφημερευόντων κλείνει η είσοδος του σχολείου. Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου κανένας επισκέπτης.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους περιμένουν τον γονέα/κηδεμόνα τους και δε φεύγουν ποτέ από το Σχολείο χωρίς τη συνοδεία τους. Για τους μαθητές που αποχωρούν χωρίς συνοδεία απαιτείται υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς/κηδεμόνες. Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των μαθητών και των μαθητριών και παραμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου, χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης. Πριν από τις 08:00′ πμ. και μετά τις 13.15′ το σχολείο δεν φέρει ευθύνη για τους μαθητές που περιμένουν, χωρίς τη γονική επιτήρηση, έξω από την είσοδο του σχολείου. Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση του Σχολείου και να υπογράψει στο σχετικό βιβλίο αποχώρησης.

Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται από τις δύο εισόδους. Οι μαθητές/τριες των Α΄, Β΄,Γ΄ τάξεων από την κεντρική είσοδο (Α΄είσοδος) και των Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄ από την κάτω (Β΄έξοδος)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου

Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘΑ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων.

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές όμως εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του σχολικού έτους.

Σχολική και Κοινωνική Ζωή

Φοίτηση

Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία είναι υποχρεωτική και εποπτεύεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος/η οποία καταγράφει τις καθημερινές απουσίες και τις καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα myschool του ΥΠΑΙΘ. Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και την πολιτεία για τη φοίτηση των μαθητών φέρουν κατά το νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους.

Όσον αφορά στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.) για τους μαθητές των Α’ και Δ’ τάξεων και θα πρέπει να προσκομίζεται έγκαιρα, εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων.

Σχολικοί χώροι

Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον του Σχολείου αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Με το ίδιο σκεπτικό υπάρχει φροντίδα για την τάξη και την καλαισθησία στις σχολικές αίθουσες, καθώς είναι ο ιδιαίτερος χώρος, όπου παραμένουν και εργάζονται μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί πολλές ώρες. Φροντίδα όλων είναι να διατηρούνται οι χώροι καθαροί.

Διάλειμμα

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων όλοι οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προαύλιο του σχολείου. Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/τελευταία, αφού κλειδώσει την αίθουσα. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στις αίθουσες ή στους διαδρόμους του σχολείου. Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος κάλυψης σωματικών αναγκών. Οι μαθητές για οποιοδήποτε πρόβλημα που πιθανόν αντιμετωπίσουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο προαύλιο.

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι ολοκλήρωσης του διαλείμματος, οι μαθητές/τριες του κάθε τμήματος, προσέρχονται στον καθορισμένο χώρο συγκέντρωσης και περιμένουν να τους παραλάβει και να τους συνοδέψει στην αίθουσα διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός που διδάσκει την ώρα εκείνη στο τμήμα ή στο προαύλιο, σε περίπτωση που έχουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Ανεβαίνουν προσεκτικά στις αίθουσες με τη σειρά που έχει προκαθοριστεί από τον Σύλλογο διδασκόντων, χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται.

Σχολική κοινότητα (Υποχρεώσεις – Δικαιώματα)

Ο Διευθυντής

 • Συμβάλλει στη δημιουργία δημοκρατικού κλίματος στους διδάσκοντες/διδάσκουσες και των μαθητών/μαθητριών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες/ουσες, για την τήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου.
 • Ενημερώνει τον Σύλλογο Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου.
 • Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς, με βάση πάντα τις οικονομικές δυνατότητες του σχολείου.
 • Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους/τις εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών.
 • Συζητάει με τους διδάσκοντες/στις διδάσκουσες, όταν είναι απαραίτητο, για παιδαγωγικά θέματα, με πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης.

Οι εκπαιδευτικοί

 • Εκπαιδεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης.
 • Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.
 • Συνεργάζονται με τους μαθητές/μαθήτριες, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.
 • Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση και την επίδοση των παιδιών τους.
 • Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών /μαθητριών τους και τους προσφέρουν το κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον για πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, δυνατότητες αυτενέργειας και αυτομάθησης σε ένα πλαίσιο παιδαγωγικής ελευθερίας σύμφωνα με τις αρχές της δημοκρατίας και τις πανανθρώπινες αξίες.
 • Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.
 • Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/μαθητριών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών τους και προσπαθούν με κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.
 • Ενθαρρύνουν τους μαθητές/μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το Σχολείο και καλλιεργούν αρχές  αλληλεγγύης και συλλογικότητας.
 • Συνεργάζονται με τον Διευθυντή, τους γονείς και τα αρμόδια Στελέχη εκπαίδευσης για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών/μαθητριών.

Οι μαθητές/μαθήτριες

   • Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/συμμαθητριών για μάθηση.
   • Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος φέρνουν μαζί τους καθημερινά τα απαραίτητα βιβλία και μόνο ό,τι είναι απαραίτητο για τη σχολική εργασία τους.
   • Απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί.
   • Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου. Ταυτόχρονα ενδιαφέρονται για το σχολικό κτίριο και την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου.
   • Η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική) δεν είναι αποδεκτή.
   • Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:
   1.  Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά.
   2. Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή στον εφημερεύοντα  εκπαιδευτικό.
   3. Απευθύνονται στον Διευθυντή.
   • Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής, ρατσιστικής ή προσβλητικής συμπεριφοράς που σχετίζεται με την εμφάνιση, τη διαφορετικότητα, την ασθένεια, την εθνική προέλευση των ίδιων ή κάποιου/ων μαθητών ή αντιληφθούν αρνητικά υπονοούμενα σε βάρος τους ή σε βάρος κάποιου/ων μαθητών/μαθητριών, ενημερώνουν άμεσα τον/την εφημερεύοντα εκπαιδευτικό ή τον/την εκπαιδευτικό της τάξης τους.
   • Συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και η ανακύκλωση υλικών.
   • Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός Σχολείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και πειθαρχούν στις οδηγίες.
   • Επικοινωνούν, όταν υπάρχει ανάγκη, με τους γονείς τους, μέσω των τηλεφώνων του Σχολείου, μετά από συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό της τάξης τους ή τον εφημερεύοντα ή την Διευθύντρια του σχολείου.
   • Δεν φέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή επικοινωνίας.

 

 

Γονείς και κηδεμόνες

 • Φροντίζουν ώστε το παιδί να προσέρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και να ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του.
 • Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις έντυπες και ηλεκτρονικές (email) ανακοινώσεις ώστε να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου.
 • Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο αλλά και μέσω του Συλλόγου Γονέων με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που αφορούν τους μαθητές/μαθήτριες.
 • Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για κάθε ειδικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους – θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες, θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης – τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά του παιδιού τους και ζητούν τη συνδρομή του σχολείου.
 • Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών πριν (8.00πμ) και μετά το ωράριο λειτουργίας (ανάλογα την ώρα αποχώρησης του τμήματος) ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα.
Παιδαγωγικός έλεγχος

Τα ζητήματα μη επιθυμητής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο της τάξης, καθώς και τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο τμήμα του μαθητή/μαθήτριας, τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και την Σύμβουλο  Εκπαίδευσης , προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος.

Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Η καθιέρωση κανόνων συμπεριφοράς στην τάξη και στο σχολικό περιβάλλον στοχεύουν στην αυτοπειθαρχία και στην αποφυγή προβληματικών καταστάσεων. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι οι κανόνες αυτοί να είναι δημοκρατικοί, δίκαιοι, σαφείς και να τηρούνται με συνέπεια. Η ενίσχυση της σωστής συμπεριφοράς των μαθητών μέσα από σαφείς κανόνες αποτελεί προτεραιότητα του σχολείου.

Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές και μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει αντίκτυπο στους ίδιους και στους γύρω τους, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή ή της μαθήτριας δεν συνάδει με όσα ορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου, τότε είναι απαραίτητο να υπάρξει παιδαγωγική παρέμβαση από τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του.

Η αντιμετώπιση συμπεριφορών που δημιουργούν προβλήματα στα ίδια τα παιδιά, τους γύρω τους και στην ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν είναι μόνο υπόθεση των εκπαιδευτικών αλλά και των γονιών. Όσο πληρέστερα ενημερωμένος είναι ο γονιός για τη συμπεριφορά του παιδιού του στο σχολείο τόσο καλύτερα αντιμετωπίζονται τα προβλήματα των μη επιθυμητών συμπεριφορών των μαθητών.

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια μη επιθυμητή συμπεριφορά των παιδιών τους και των παιδαγωγικών ενεργειών που πραγματοποιεί το σχολείο. Η στενή συνεργασία σχολείου- γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη.

Επικοινωνία και συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων και Σχολείου

Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών και με τον Σύλλογο Γονέων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον/την  εκπαιδευτικό.

Για οποιοδήποτε αίτημα τους οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στο δάσκαλο/στη δασκάλα της τάξης και σε περίπτωση που θα κριθεί απαραίτητο στο διευθυντή του σχολείου.

Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων

Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων:

ο Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

ο Σε προκαθορισμένη από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα και ώρα, για θέματα που αφορούν στην πρόοδο των μαθητών/μαθητριών.

ο Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη   συνάντηση

ο Κατά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών.

Οι γονείς-κηδεμόνες επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, και ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το Σχολείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους.

 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών κάθε Σχολείου έχουν συγκροτήσει τον Σύλλογο Γονέων& Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 4ου Δημοτικού Σχολείου Αργυρούπολης και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή, τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.

Σχολικό Συμβούλιο

Στη σχολική μας μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο είναι 7/μελές. Πρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου είναι ο Διευθυντής του σχολείου. Συμμετέχουν τρεις εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας, δύο εκπρόσωποι του Δήμου ορισμένοι από το Δημοτικό Συμβούλιο και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί συλλογικά και προτείνει παρεμβάσεις για την επίλυση θεμάτων που αφορούν στην διασφάλιση της υγιεινής στη σχολική μονάδα, της ασφάλειας και της πρόληψης ατυχημάτων στον σχολικό χώρο, ζητήματα βελτίωσης και συντήρησης της υλικοτεχνικής υποδομής καθώς και την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων/κηδεμόνων.

 

Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον.

Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται κάθε χρόνο το Σχέδιο Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Ο Διευθυντής  του σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Επίσης ενημερώνουν τους μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.

Σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας.

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές, ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘΑ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.

Ισχύς του κανονισμού

Ισχύς του κανονισμού

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του Σχολείου (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, άλλο επιστημονικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και αποτελεί το θεμέλιο, πάνω στο οποίο το Σχολείο οργανώνει και οικοδομεί τους στόχους και το παιδαγωγικό όραμά του.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση, από το Διευθυντή  και τον Σύλλογο Διδασκόντων σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Τέλος οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών, ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τον ισχύοντα κανονισμό του σχολείου.

 

Αργυρούπολη 22/09/2023